Utbildningar


Logistik handlar om att organisera, planera och styra materialflöden i och mellan företag. Målet är att få dessa flöden så effektiva som möjligt, dvs. att de lever upp till kundernas/mottagarnas krav och förväntningar, samtidigt som kostnaderna hålls nere. Logistik är dock mer än att uppnå en operativ effektivitet. Bra utformade logistiklösningar bidrar starkt till företags attraktionskraft och konkurrensförmåga på marknaden. Logistiken måste därför utformas i nära samspel med företagets övriga affärsstrategier.

Alltfler företag har insett logistikens stora betydelse för verksamheten, och logistik är idag en fråga på högsta ledningsnivå, samtidigt som den är förankrad i den operativa verksamheten. Vårt specialområde är just det som kallas Logistics Management, dvs. styrning och ledning av logistikverksamhet ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

Vi har en ”kedjesyn”, vilket innebär att logistiken inte bara ska planeras utifrån ett enskilt företags behov, utan i samspelet mellan olika aktörer i en försörjningskedja. Vi tar dock oftast utgångspunkt från ett företagsperspektiv när vi diskuterar olika lösningar, och fokuserar då framför allt försörjning till och distribution från företaget (produktionsflöden behandlas främst av avdelningen för produktionsekonomi, som också hör till vår institution, IEI).